English  

کارگاه یک روزه آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی

کارگاه یک روزه آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی ، در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی تهران ،  کارگاه آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء به همت دفتر توسعه و آموزش  (EDO)  و با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی   ،  روز دوشنبه 22 آبانماه در سالن کنفرانس این دانشکده  برگزار شد.

مدرس این کارگاه ، دکتر هنگامه بختیار مدیرکل دفتر توسعه پژوهش  فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص آیین نامه جدید ارتقاء هیأت علمی توضیحات مفصلی ارائه نموده و در ادامه به پرسش های اساتید دانشکده پاسخ دادند.