English  

برگزاری سومین ماژول جامع لیزر در دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی تهران ، کارگاه دو روزه ماژول لیزر در دندانپزشکی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  5 و 6 مهرماه با هدف آشنایی اساتید ، دستیاران تخصصی و دانشجویان رشته دندانپزشکی با کاربردهای لیزر اربیوم در دندانپزشکی ، دردانشکده دندانپزشکی تهران برگزار شد.

 این کارگاه با هماهنگی و مدیریت دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری دانشکده در دو بخش تئوری و عملی در سالن کنفرانس این دانشکده  برگزار شد.

 مدرسین این دوره: دکتر هومن ابراهیمی ، دکتر نسیم چینی فروش و دکتر عماد کوثریه ، در زمینه کاربردهای لیزر اربیوم در دندانپزشکی و نحوه استفاده از آن مباحث مفصلی ارائه نمودند.