English  

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت انواع پتنت در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

برگزاری کارگاه آشنایی با ثبت انواع پتنت در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد دندانپزشکی ، کارگاه  یک روزه آشنایی با ثبت انواع پتنت و مالکیت فردی ، در روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ، با هماهنگی دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی و با حضور اعضای هیأت علمی  این واحد  برگزار شد.