English  

سومین جلسه  کمیته مشورتی دانشجویان واحد دندانپزشکی تهران در سال 95 برگزار شد

سومین جلسه کمیته مشورتی دانشجویان در سال 1395 ، در تاریخ 6 دیماه ،  باحضور دکتر افشین حراجی ریاست واحد ، دکتر دنیا صدری مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO) ، نمایندگان گروه های آموزشی و نمایندگان ترم های 8 الی 11 دانشجویان رشته دندانپزشکی در قالب جلسه EDO با موضوع"بررسی مشکلات ارائه واحدهای علمی"  برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر دنیا صدری مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO) درخصوص کارگاه اخلاق حرفه ای دردندانپزشکی گزارشی ارائه نموده و در ادامه با حضور نمایندگان کلیه گروه های آموزشی ، مشکلات مربوط به واحدهای عملی و نحوه ارائه آنها، کاربردی شدن  طرح درس ها، هماهنگی در خصوص طرح درمان گروه های آموزشی توسط نمایندگان دانشجویی مطرح شد و ریاست واحد در خصوص مشکلات کوریکولوم جدید و راه کارهای اجرایی آن مواردی را مطرح نمودند که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات مربوطه جهت بررسی و اجرا، به شورای آموزشی واحد ارسال شود.