English  

برگزاری دوره جامع لیزر توسط اساتید برجسته داخلی در واحد دندانپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی

برگزاری دوره جامع لیزر توسط اساتید برجسته داخلی در واحد دندانپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مخصوص اعضای هیات علمی ،دستیاران و دانشجویان با شرایط ویژه.جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر معاونت پژوهشی و فناوری واحد به شماره تلفن 22580925 تماس حاصل نمایید