English  

 • خانه
 • پژوهشی
 • اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی به تفکیک بخش

اولویت های پژوهشی بخش اورتودنسی

1 - آزاد سازی یونهای فلزی از وسائل ثابت و متحرک ارتدنسی

2 - تکنیکهای نوین ارتدنسی

3 - آنالیز بافت سخت و نرم صورت

4 - بررسی اثر سندرم های سر و صورت  بر اکلوژن

5 - آنالیز و ارزیابی نسبتهای صورت از طریق سفالومتری و فتوگرافی

6 - مواد دندانی در ارتدنسی

 

حرکت دندانی و بیومکانیک

لیزر در ارتدنسی

بررسی شیوع و اتیولوژی مال آکلوژن ها

ارزیابی نرم افزار های مختلف در تشخیص و درمان مال آکلوژن

بررسی تاثیر دستگاههای ارتوپدی  ارتدنسی و بر روی بافت نرم و سخت صورت

تصویر برداری و فتوگرافی در اتودنسی

ارزیابی اثر درمانهای ارتودنسی - جراحی

اولویت های پژوهشی بخش اورال پاتولوژی

1 - اولویت های پژوهشی در آموزش

 • بررسی صحت و مطابقت با استاندارد سوالات پایانی ترم اول پاتولوژی 1 - 2
 • مقایسه معیارهای دانشجویان و اساتید در یادگیری درس پاتولوژی دهان
 • بررسی اثر CD وفیلم آموزشی در یادگیری دانشجویان دندانپزشکی در  درس اورال پاتولوژی
 • بررسی فرایند آموزش  و یادگیری دانشجویان و عوامل مرتبط با آن درس اورال پاتولوژی

 

 

2 - اولویت های پژوهشی

 • بررسی علل تاخیر در تشخیص سرطان دهان Delay Diagnosis
 • بررسی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی در رابطه با ضایعات دهانی
 • بررسی نقش HPV در بروز سرطان دهان
 • بررسی تراکم عروق خونی در انواع تومورهای ادونتوژیک
 • بررسی تراکم عروق خونی در انواع ضایعات ژانت سل فکی
 • بررسی مارکرهای  پیشگویی کننده سرطان دهان در بزاق
 • استفاده از انواع رنگ آمیزهای اختصاصی در تشخیص های پاتولوژی
 • استفاده از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی در تشخیص و بررسی رفتاربیولوژیکی تومورهای دونتوژیک

اولویت های پژوهشی بخش آناتومی و مورفولوژی

1 -  فراوانی لندمارکهای دندانی دندانهای شیری و دائمی

2 - آنتروپومتری دندانی

3 - تنوع شکل دندهای

4 - تنوع ابعاد دندانی و ارتباط آنها با اجزای صورت

5 - تکنولوژی آموزشی در آموزشی اناتومی و مورفولوژی دندانها

6 - آنومالیهای دندانی در سندرمهای مادر زادی.

7 - آنومالهای دندانی در افراد نرمال

8 - آنتروپولوژی دندانی

9 - Forensic dentistry

10 - تنوع شکل ریشه و کانلهای دندانها

اولویت های پژوهشی بخش اندو

1 - آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه

2 - اندودونتیکس رژنراتیو

3 - بیولوژی پالپ و پری اپیکال

4 - تکنولوژی های نوین در ارتباط با درمان ریشه

5 - خصوصیات مختلف مواد دندانی مرتبط با درمان ریشه

6 - پژوهش در آموزش دندانپزشکی

7 - خصوصیات وسایل مختلف جهت شکل دهی کانال ریشه

اولویت های پژوهشی بخش بیماریهای دهان

1 - درمانهای نوین ضایعات و بیماریهای دهان

2 - بررسی میکروارگانسیمهای دهانی

3 - فراوانی ضایعات دهانی در جامعه ایرانی

4 - بررسی و ارتباط شاخصهای بزاق و سرم با بیمارهای دهان

5 - تاثیر دهانشویه ها

6 - تاثیر داروها

7 - پژوهش در آموزش گروه بیماریهای دهان

8 - درمان های نوین خشکی دهان

9 - استفاده از طب مکمل در  درمانهای دندانپزشکی

10 - روشهای پارا کلینیکی  در تشخیص بیماریهای دهان

11 - تشخیص و درمان  دردهای صورتی

12 - بررسی روابط علت و معلولی پدیده های مرتبط با حفر دهان

اولویت های پژوهشی بخش پریودانتیکس

1 - رابطه بیماریهای سیستمیک با پریودنتال

2 - مهندسی بافت : GTR  ,GBR

3 - اثر داروهای سیستمیک و موضعی بر پریودنشیم

4 - Esthetic periodontal and implant surgery

5 - 5 کاربرد انواع لیزر در پریودنشیم و ایمپلنت

6 - Peri-implantitis - روشهای پیشگیری و ایمپلنت

7 - نقش فاکتورهای رشدی در درمانهای پریودنشیم

8 - شیوع ضایعات مختلف استخوانی در افراد ایرانی

9 - بررسی موفقیت درمانهای ایمپلنت در واحد دندانپزشکی

10 - Mechanical and chemical plaque control skills

11 - ایمونولوژی بیماریهای پریودنتا و ایمپلنت

اولویت های پژوهشی بخش پروتز ثابت

اولویت های پژوهشی بخش پروتز متحرک

1 - بررسی موفقیت و شکست درمانهای پروتز متحرک و عوامل مرتبط با آن

2 - بررسی تکنیکهای  متفاوت و مقایسه آنها در مراحل کار تهیه پروتز

3 - بررسی و مقایسه خواص فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی مواد مورد استفاده در درمانهای پروتزی

4 - بررسی تاثیر و  مقایسه کاربرد وسایل و ابزار مختلف در درمانهای پروتزی

5 - بررسی تاثیر و مقایسه  کاربرد وسایل و ابزار مختلف در درمانهای پروتز

6 -  بررسی میزان  رضایت بیماران از درمانهای انجام شده و عوامل مرتبط

اولویت های پژوهشی بخش ترمیمی

1 - Current methods & techniques in restorative dentistry

2 - Educational research in dentistry

3 - Prevention and caries control

4 - Biomaterial

اولویت های پژوهشی بخش جراحی دهان و فک و صورت

1 - پژوهشی در آموزش

2 - کنترل عفونت

3 - جراهی های سرپایی دهان

4 - بیحسی و آرامبخش

5 - مشکلاتTMJ

6 - ایملنت های دندانی و فکی

اولویت های پژوهشی بخش کودکان

1 - تحقیقات در زمینه ریسک فاکتورهای پوسیدگی شامل رژیم غذایی بهداشت دهان ، بزاق ،  Risk Assessment

2 - تحقیقات در زمینه روشهای پیشگیری از پوسدگی و بیماریهای پرودنتال از نظر مواد مختلف / روشهای مختلف / گروهای سنی مختلف

3 - مقایسه کاربرد و موفقیت ترمیم دندانهای شیری  از نظر مواد مختلف مورد استفاده

4 - مطالعات  گذشته نگر بررسی درمانهای مختلف انجام  شده در بخش تخصصی و عمومی و بررسی کیفیت و پیش اگهی انها

5 - مطالعات بر روی  مواد وو روشهای مختلف  کنترل دارویی و غیر دارویی

6 - بررسی آگاهی و نگرش گروهای مختلف (والدین - مربیان بهداشت - دندانپزشکان - بهداشتکاران )  نسبت به روشهای بهداشتی و پیشگیری مختلف

7 - مطالعات اپیدمولوژیک بررسی انواع عاداتهای دهانی و تاثیرات  انها بر روی مجموعه فکی دهانی

اولویت های پژوهشی بخش رادیولوژی دهان ، فک و صورت

1 - دوزیمتری و حفاظت

2 - تشخیص رادیو گرافیک ضایعات (پوسیدگی ، بیمارهای پریودنتال،....) و بیماریها (پوکی استخوان،......) توسط سیستم های تصویر برداری دیجیتال ،Mri, Mct , Cbct سونوگرافی وو پزشکی هسته ای

3 - مقایسه دقت دستگاههای  تصویر برداری

4 - دانسیتوومتری

5 -  بررسی نگرش ، آگاهی  و عملکرد گروهای مرتبط در استفاده از سیستم های مختلف تصویر برداری

6 - بررسی تداخلات دارویی در بررسی  دانسیته (animal study)