English  

کسب بالاترین آراء انتخابات انجمن پرستودونتیست های ایران توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران

در انتخابات انجمن پرستودونتیست های ایران اتفاق افتاد

کسب  بالاترین آراء انتخابات انجمن پرستودونتیست های ایران توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی تهران ، دکتر عزت الله جلالیان  ، دکتر آرش زربخش ، دکتر حسن سالاری اعضای هیأت علمی بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ، در انتخابات انجمن پرستودونتیست های ایران که در روز پنج شنبه 30 فروردین ماه در محل انجمن دندانپزشکی ایران برگزار شد ، موفق به کسب بیشترین آراء انجمن پرستودونتیست های ایران شده و به ترتیب ( دکتر عزت الله جلالیان  و دکتر آرش زربخش ) به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن پرستودونتیست های ایران و دکتر حسن سالاری به عنوان بازرس هیأت مدیره انجمن مذکور انتخاب شدند.