English  

برگزاری اولین ماژول دوره جامع لیزر در واحد دندانپزشکی تهران

برگزاری اولین ماژول دوره جامع لیزر در واحد دندانپزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی واحد دندانپزشکی تهران ، کارگاه دو روزه لیزر در روز های چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 اردیبهشت ماه با هدف آشنایی اساتید ، دستیاران تخصصی و دانشجویان رشته دندانپزشکی با کاربردهای لیزر و بحث فیزیک نور و اصول مربوط به آن در رشته دندانپزشکی  برگزار شد.

 این کارگاه با هماهنگی دکتر آرش عزیزی معاون پژوهش و فناوری واحد دندانپزشکی و تدریس دکتر آرش رحیمی ، با حضور تعداد 26 تن از اعضای هیأت علمی ، دستیاران و دندانپزشکان برگزار شد.