English  

در سی ودومین دوره  کتاب برگزیده سال  جمهوری اسلامی ایران از عضو هیئت علمی واحد دندانپزشکی تقدیر شد .

کتاب استاد واحد دندانپزشکی تهران به عنوان کتاب برگزیده سال 1393 شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

این کتاب که توسط دکتر محمدرضا کریمی استاد گروه پریودنتولوژی، با موضوع (افزایش و تقویت استخوان در ایمپلنتولوژی دهان) ترجمه شده است ،در سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران که در سال 1393 برگزار شد، با راٌی هیاٌت محترم داوران انتخاب و در حضورعلی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایشان تقدیر بعمل آمد.