English  

برگزاری کارگاه لیزرهای جراحی P.D.T   در واحد دندانپزشکی تهران

به گزارش روابط عمومی واحد دندانپزشکی تهران ، کارگاه یک روزه لیزرهای جراحی P.D.T  در روز 5 شنبه مورخ  23 اردیبهشت ماه با هدف آشنایی اساتید ، دستیاران تخصصی و دانشجویان رشته دندانپزشکی با کاربرد سیستم لیزرهای جراحی P.D.T  برگزار شد.

 این کارگاه با هماهنگی دکتر عباس کمالی رییس بخش لیزر واحد و حمایت کمپانی معروف Dr.smile laser و با حضور و همکاری مهندس پورسعید نماینده این شرکت در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.

 مدرسین این دوره: دکتر اردوان اعتمادی دارای فلوشیپ لیزر ،  دکتر نسیم چینی فروش دارای    PHDلیزردردندانپزشکی و دکتر عباس کمالی رییس بخش لیزر واحد، در زمینه کاربردهای لیزرهای جراحی P.D.T   و نحوه استفاده از آن مباحث مفصلی ارائه نمودند.