English  

  • امام علي علیه السلام فرمود: هر ظرفى كه در آن چيزى ريخته شود پر مى‏شود، مگر ظرف دانش كه هر چه در آن ريخته شود جا باز مى ‏كند. (نهج البلاغه: حكمت 205 )
  • امام علي علیه السلام فرمود: هر ظرفى كه در آن چيزى ريخته شود پر مى‏شود، مگر ظرف دانش كه هر چه در آن ريخته شود جا باز مى ‏كند. (نهج البلاغه: حكمت 205 )

فصلنامه مائده

 

 
 دانلود 17 - زمستان  1393  
 
 دانلود 16 - پاییز  1393
دانلود 15 - بهار  1393
دانلود 14 - پاییز 1392 دانلود 13 - بهار و تابستان 1392


 دانلود 12 - زمستان 1391  دانلود 11 - تابستان و پاییز 1391


 دانلود 10 - زمستان 1390  دانلود 9 - پاییز1390


 
 دانلود 8 - تابستان 1390