English  

EDO (دفتر توسعه آموزش) Education Development Center

دفتر توسعه آموزش واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال  1390 با همکاری معاونت آموزشی توسط دکتر جهانفرجهانبانی راه اندازی شد.

در طی این سال ها انواع کارگاه های توانمندسازی اساتید در سطح واحد برگزار گردید.

در سال 1394 دکتر دنیا صدری مسئولیت سرپرستی دفتر توسعه آموزش را به عهده گرفت و در این سال کمیته های توانمندسازی، پژوهش در آموزش، برنامه ریزی درسی، مشورتی دانشجویان و ارزشیابی با تعریف شرح وظایف هر کمیته بر اساس معیارهای آموزش پزشکی شکل گرفت. در سال 1394 ارزشیابی 360 درجه اساتید، ارزشیابی درونی گروه های آموزشی در مقطع دکتری عمومی و تکمیل و تصحیح طرح درس ها انجام شد.

برنامه های سال 1395

  • نیاز سنجی کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی اساتید
  • تدوین و جمع آوری طرح درس های گروه آموزشی و قرار گرفتن در سایت واحد
  • شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های مجازی MCQ،OSCE و طرح درس
  • فعال سازی کمیته مشورتی دانشجویان و دریافت نظرات جهت بهبود کیفیت آموزش
  • ارزشیابی 360 درجه اساتید در سال 1395
  • برنامه ریزی جهت استفاده از Mark Readerجهت تصحیح اوراق امتحانی
  • تحلیل سوالات آزمون ها با استفاده از نرم افزارتحلیل آزمون
  • ارزشیابی کورلیکولوم آموزشی و بازنگری جهت ایجاد آموزش پاسخگو