English  

  • خانه
  • معاونت ها
  • آموزشی
  • مدارک مورد نیاز و بازه ی زمانی جهت ثبت نام دانشجویان رزیدنتی

مدارک مورد نیاز و بازه ی زمانی جهت ثبت نام دانشجویان رزیدنتی

  ضمن تبریک به پذیرفته شدگان سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی (در سال تحصیلی 95-96) موارد زیر به آگاهی می رسد :

پذیرفته شدگان سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی باید در بازه ی زمانی 95/7/6 لغایت 95/7/7 برای نام نویسی به واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

گواهی پایان طرح برای فارغ التحصیلان  سالهای قبل (رنگی )

گواهی پایان تحصیلات برای فارغ التحصیلان سال جدید (رنگی )

تصویر کامل صفحات شناسنامه (رنگی )

تصویر کارت ملی (رنگی )

تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان (رنگی )

شش قطعه عکس 4*3 جدید رنگی

پذیرفته شدگانی که از سهمیه بومی و سهمیه رزمندگان استفاده نمودهاند بایستی گواهی مربوطه را ارائه نمایند .

پذیرفته شدگانی که با استفاده از آیین نامه ی استعداد های درخشان یا قانون تسهیل ازدواج در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده اند، باید تا تاریخ 95/6/31 فارغ التحصیل شوند . نام نویسی این گروه به صورت مشروط بوده و این افراد موظفند تا گواهی فراغت از تحصیل تا تاریخ 95/06/31 خود را ارائه کنند . در غیر این صورت قبولی آنان کم لن یکن تلقی می شود .

عدم نام نویسی در مهلت تعیین شده به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می شود .

در صورتیکه فرد پذیرفته شده در بازه ی تعیین شده نام نویسی نکند، یا پس از نام نویسی تحصیل خود را آغاز ننماید منصرف محسوب شده و به مدت یکسال از شرکت در آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی محروم می شود .در صورتیکه فرد پذیرفته شده تحصیل خود را آغاز ولی پس از شروع دوره از ادامه تحصیل انصراف دهد ، علاوه بر پرداخت غرامت ، به مدت دو سال از شرکت در آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی محروم خواهد شد .