English  

  • خانه
  • معاونت ها
  • اداری و مالی

قابل توجه دانشجویان محترم اطلاعیـه میزان شهریه ترم بهمن 93

اطلاعیـه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ناپیوسته پروتز لازم است قبل از شروع ترم جدید حدوداً از میزان شهریه ترم بهمن 93 به شرح ذیل اطلاع داشته باشند. لطفاً در صورت هرگونه مشکل مالی به صندوق رفاه مراجعه فرمایند.

ترم اول بهـمن 93= 18/977/590ریال

تـرم دوم مـهر 93= 21/530/940 ریال

ترم دوم بهـمن 92= 16/633/390 ریال

ترم چهـارم مهر 92= 19/058/490ریال

 لازم به ذکر می­باشد دانشجویان محترم شهریه متغیر واحدهای باقیمانده ترم­های غیر از ورودی خود را محاسبه و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و چنانچه تعداد واحدهای دانشجویی استثنائاً از واحدهای اعلام شده به هر دلیلی کمتر باشد در محاسبات لحاظ گردد و مسئولیت عدم توجه به این موضوع به عهدۀ خود دانشجو
می­باشد.

 


 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته پروتز لازم است قبل از شروع ترم جدید حدوداً از میزان شهریه ترم بهمن 93 به شرح ذیل اطلاع داشته باشند. لطفاً در صورت هرگونه مشکل مالی به صندوق رفاه مراجعه فرمایند.

ترم اول بهمـن93= 15/411/910 ریال

ترم دوم مهـر93=18/886/940ریال

ترم دوم بهمن 92= 14/432/540 ریال

ترم چهارم مهـر92=19/046/590ریال

ترم پنجم بهمن91=13/588/370 ریال

ترم ششـم مهـر91=21/911/720ریال

ترم هفتم بهمـن 90=17/622/490 ریال

ترم هشتم مهـر90= 17/622/490 ریال

لازم به ذکر می­باشد دانشجویان محترم شهریه متغیر واحدهای باقیمانده ترم­های غیر از ورودی خود را محاسبه و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و چنانچه تعداد واحدهای دانشجویی استثنائاً از واحدهای اعلام شده به هر دلیلی کمتر باشد در محاسبات لحاظ گردد و مسئولیت عدم توجه به این موضوع به عهدۀ خود دانشجو
می­باشد.


 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته دندانپزشکی لازم است قبل از شروع ترم جدید حدوداً از میزان شهریه ترم بهمن 93 به شرح ذیل اطلاع داشته باشند. لطفاً در صورت هرگونه مشکل مالی به صندوق رفاه مراجعه فرمایند.

 

بهمن93ترم اول=قبلاً در ترم مهر ثبت نام داشته اند

مهـر 93تـرم دوم=30/924/500 ریال

بهمن 92 ترم سوم=27/173/330ریـال

مهر92 ترم چهـارم=27/658/095 ریال

بهمن91تـرم پنجـم=28/859/950 ریال

مهـر91تـرم ششـم=32/625/950 ریال

بهمن 90 ترم هفتـم= 31/687/060ریال

مهـر90 ترم هشتـم=34/759/840 ریال

بهمـن89 ترم نهـم=31/818/940 ریال

مهر89 تـرم دهـم=36/741/120 ریال

بهمن 88 ترم یازدهم=35/374/660 ریال

مهر88 ترم دوازدهم=40/757/590ریال

 

لازم به ذکر می­باشد دانشجویان محترم شهریه متغیر واحدهای باقیمانده ترم­های غیر از ورودی خود را محاسبه و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و چنانچه تعداد واحدهای دانشجویی استثنائاً از واحدهای اعلام شده به هر دلیلی کمتر باشد در محاسبات لحاظ گردد و مسئولیت عدم توجه به این موضوع به عهدۀ خود دانشجو می­باشد.

 

اطلاعيه مهم در مورد دانشجويان بدهكار

قابل توجه دانشجويان محترم

ليستهاي آموزشي با تيك مالي اخذ گشته و پس از زمان حذف و اضافه( حداكثر تا تاريخ 93/12/5) هيچ دانشجوي بدهكاري  خارج از ليست به كلاس و بخشها معرفي نگرديده ، كليه واحد ها ي دانشجوياني كه پس از تاريخ حذف و اضافه همچنان بدهكار مي باشند ، حذف شده و مرخصي تحصيلي ثبت گشته و مشمول پرداخت شهريه ثابت مي شوند .