English  

  • خانه
  • معرفی بخش مورفولوژی

مورفولوژی

آشنایی با بخش مورفولوژی

بخش آناتومی و مورفولوژی در سال 1364 توسط جناب آقای دکتر عباس صادق که از بنیان گزاران مورفولوزی دندان در ایران میباشد بنیان گذاشته شد ایشان دانشیار گروه پزشکی دانشگاه تهران بوده وسالیان متمادی در دانشگاه تهران به عنوان مدیر گروه آناتومی و استاد این درس مشغول به تدریس بوده اند. از سال 1364 به همراه گروهی دیگر از اساتید منجمله جناب آقای دکتر خاقانی و جناب آقای دکتر ضیایی که در حال حاضر از اعضای هیات علمی بخش ترمیمی میباشد و سرکار خانم دکتر بدری که در حال حاضر از اعضای هیات علمی بخش پروتزهای متحرک میباشد نسبت به تاسیس آن اقدام کردند.پس از مدتی اعضای هیات علمی دیگر منجمله سرکار خانم دکتر منیژه  نوابی و پس از ایشان سرکار خانم دکتر نسرین صبا مشغول به خدمت در بخش شدند .پس از سالیان دیگر اعضای هیات علمی دیگری از جمله آقای دکتر رامین کاویانی  که در حال حاضر ریاست بخش مورفولوژی را به عهده دارند و آقای دکتر مکی نژاد و پس از آنها اعضای هیات علمی دیگر منجمله سرکار خانم دکتر ارکیده رادمهر آقای دکتر ناصری و خانم دکتر مریم قنبر و آقای دکتر وحید رخشان  مشغول به خدمت شدند .

اساتید بخش مورفولوژی

١- سرکار خانم دکتر منیژه نوابی

٢- سرکار خانم دکتر ارکیده رادمھر

٣- جناب آقای دکتر رامین کاویانی

۴- آقای دکتر مکی نژاد

۵- آقای دکتر وحید رخشان

اهداف بخش مورفولوژی

بخش آناتومی و مورفولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  در زمینه تدریس دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی میباشد که در دو واحد کارگاهی مطابق دستورالعمل ستاد انقلاب فرهنگی ارائه میگردد. 

 

نكات قابل توجه دانشجويان محترم گروههاي دندانپزشكي و پروتز          

1- حضور دانشجويان در كلاس عملي با روپوش تميز و ليبل ووسايل كار الزامي بوده و بدون داشتن روپوش و وسايل اجازه ورود به بخش را نخواهند داشت .      

2- وسايل بهداشتي طبق قوانين و مقررات در اختيار دانشجويان با توجه به امكانات بخش قرار خواهد گرفت .                                                           

3- حضور و غياب در هر جلسه انجام خواهد شد و در صورت تاخير در حضور به بخش در برگه حضور و غياب ثبت و طبق مقررات آموزشي برخورد خواهد شد . 

4- جهت جلوگيري از بي نظمي در برنامه عملي دانشجويان                        

5- امكان جابجايي در طول ترم در گروههاي گوناگون امكان نداشته بجزء در مواردي كه طبق نظر گروه محترم مرفولوژي و تاييد رياست بخش باشد .          

6- هر دانشجو هنگام ورود به بخش مي بايست برگه حضور و غياب را امضاء نموده در صورت عدم ثبت امضاء براي دانشجو غيبت تلقي مي شود .              

7- در صورت غبت دانشجو در روزهاي آموزش در روز ديگري آموزش داده نخواهد شد مگر در مواردي كه روز آموزش با تعطيلات رسمي كشور بوده كه در اينصورت كلاس جبراني گذاشته خواهد شد .                                        

8- در روزهاي تمرين ، رفع اشكال توسط اساتيدبخش در ساعات مقرر در ميز رفع اشكال انجام خواهد شد و دانشجويان جهت رفع اشكال به اطاق اساتيد مراجعه اي نخواهد داشت .                                                                      

9- مراجعه دانشجو به اطاق اساتيد با اجازه اعضاء هيات علمي جهت مشاوره علمي و رفع سوالات دروس نظري و هماهنگي با اساتيد بوده و در اطاق اساتيد رفع اشكال دروس عملي انجام نخواهد شد .                                                     

10- نحوه امتحان دروس عملي متعاقبا" با هماهنگي معاونت محترم آموزش به سمع و نظر دانشجويان در بورد مخصوص بخش مرفولوژي خواهد رسيد .              

11- موجه شدن غيبت دانشجويان در گروههاي عملي و كلاسهاي نظري مي بايست با تاييد معاونت محترم آموزش و امور دانشجويي باشد .   

 

برنامه آموزش آناتومی و مورفولوژی دندانها در جلسات پرسش و پاسخ

مبحث

استاد

معارفه و آموزش ترمینولوژی

دکتر کاویانی □ □

ادامه ترمینولوژی و آموزش سانترال و لترال ماگزیلا

دکتر مکی نژاد □ □

آموزش سانترال و لترال مندیبل و آموزش کانین های ماگزیلا و  مندیبل

دکتر  مکی نژاد  □ □

آموزش پره مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر مکی نژاد □ □

آموزش مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر  کاویانی □ □

آموزش آنومالی های دندانی و آموزش دندان عقل

خانم دکتر نوابی □ □

آموزش دندان های شیری و آموزش اکلوژن

خانم دکتر رادمهر –  دکتر رخشان □ □

 

برنامه هفتگی آموزش آناتومی و مورفولوژی دندانها

ردیف

مبحث

استاد

1

معارفه و آموزش ترمینولوژی

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

2

ادامه ترمینولوژی و آموزش سانترال و لترال ماگزیلا

دکتر مکی نژاد  □ □

3

آموزش و تمرین تراش دندان سانترال ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

4

آموزش سانترال و لترال مندیبل و آموزش کانین های ماگزیلا و  مندیبل

دکتر  مکی نژاد  □ □

5

ادامه تمرین سانترال و لترال  ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

6

آموزش پره مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر مکی نژاد  □ □

7

ادامه تمرین سانترال و لترال  ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

8

آموزش مولر های اول و دوم ماگزیلا و  مندیبل

دکتر کاویانی

9

ادامه تمرین سانترال و لترال   مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

10

آموزش آنومالی های دندانی و آموزش دندان عقل

خانم دکتر نوابی

11

ادامه تمرین سانترال و لترال   مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

12

آموزش دندان های شیری و آموزش اکلوژن

خانم دکتر رادمهر –  دکتر رخشان

13

تحویل  سانترال و لترال  ماگزیلا و  مندیبل

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

14

آموزش تراش دندان کانین ماگزیلا  و تمرین  دندان کانین ماگزیلا  و  کانین  مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

15

تحویل  کانین ماگزیلا و  مندیبل

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

16

آموزش تراش دندان پره مولر اول ماگزیلا  و تمرین  دندان  پره مولر اول و دوم ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

17

تمرین  دندان  پره مولر اول و دوم   ماگزیلا 

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

18

تحویل  پره مولر اول و دوم  ماگزیلا

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

19

آموزش تراش دندان مولر اول ماگزیلا  و تمرین  دندان  مولر اول و دوم ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

20

تمرین  دندان  مولر اول و دوم ماگزیلا

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

21

آموزش تراش دندان مولر اول  مندیبل و تمرین  دندان  مولر اول و دوم  مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

22

تمرین  دندان  مولر اول و دوم  مندیبل

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

23

تحویل  مولر اول ماگزیلا

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

24

تحویل  مولر اول مندیبل

و نقاشی

(SELF ASSESSMENT)

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

25

ارزیابی نمرات

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

26

جلسه رفع اشکال

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

27

آزمون عملی (فاینال) تراش یک دندان

خانم دکتر نوابی  □ □،  

خانم دکتر رادمهر  □ □، دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

28

ارزیابی کل نمرات طول ترم

خانم دکتر نوابی  □ □،  

دکتر کاویانی  □ □،   دکتر مکی نژاد  □ □،  دکتر رخشان  □ □

 

وسایل مورد نیازدانشجویان بخش آناتومی و مورفولوژی دندان

١- اسپاتول لاکروم بزرگ وکوچک

٢-موم کاروینگ

٣-خط کش و مداد و یا روان نویس

۴-روپوش سفید تمیز مصوب و لیبل

۵-فندک

رفرانسھا:

RECOMMENDED TEXTBOOKS

1.Jordan RE, Abrams Kraus' Dental Anatomy and Occlusion L 2nd ed. 1992, Wolfe Publishing

2.Dental Anatomy: Its relevance to Dentistry Julian B. Woelfel 5th ed. 1997 Lea & Fabiger.

3. Ash and Nelson’s Dental Anatomy Physiology and Occlusion 8th ed. 2003, W.B. Saunders,