English  

  • خانه
  • اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی بخش پروتز متحرک

1 - بررسی موفقیت و شکست درمانهای پروتز متحرک و عوامل مرتبط با آن

2 - بررسی تکنیکهای  متفاوت و مقایسه آنها در مراحل کار تهیه پروتز

3 - بررسی و مقایسه خواص فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی مواد مورد استفاده در درمانهای پروتزی

4 - بررسی تاثیر و  مقایسه کاربرد وسایل و ابزار مختلف در درمانهای پروتزی

5 - بررسی تاثیر و مقایسه  کاربرد وسایل و ابزار مختلف در درمانهای پروتز

6 -  بررسی میزان  رضایت بیماران از درمانهای انجام شده و عوامل مرتبط