English  

  • خانه
  • اولویت های پژوهشی بخش

اولویت های پژوهشی بخش بیماری های دهان ، فک و صورت

1 - درمانهای نوین ضایعات و بیماریهای دهان

2 - بررسی میکروارگانسیمهای دهانی

3 - فراوانی ضایعات دهانی در جامعه ایرانی

4 - بررسی و ارتباط شاخصهای بزاق و سرم با بیمارهای دهان

5 - تاثیر دهانشویه ها

6 - تاثیر داروها

7 - پژوهش در آموزش گروه بیماریهای دهان

8 - درمان های نوین خشکی دهان

9 - استفاده از طب مکمل در  درمانهای دندانپزشکی

10 - روشهای پارا کلینیکی  در تشخیص بیماریهای دهان

11 - تشخیص و درمان  دردهای صورتی

12 - بررسی روابط علت و معلولی پدیده های مرتبط با حفر دهان