English  

  • خانه
  • کتابخانه
  • پایان نامه ها تخصصی

پایان نامه ها تخصصی

رشته تخصصی

پديدآور

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ

ارتودنسی

مشايخي ، دکتر زيبا

بررسي شاخص هاي آنتروپومتريک بافت نرم صورت ، در يک جمعيت بالغ ايراني در سالهاي ۹۰-۱۳۸۹

دکتر فريبرز اميني

 

۱۳۹۱/۰۴/۱۲

ارتودنسی

فطرتي ، دکتر عسل

مقايسه اثر سه نوع Self _ etching Primer بر Shear Bond Strength براکتهاي فلزي ارتودنسي

دکتر بهنام خسرواني فرد

دکتر سعيد نعمتي انارکي

۱۳۹۱/۰۳/۲۴

ارتودنسی

سپاسي ، دکتر سپهر

مقايسه اثر ۳ نوع براکت Self - Ligating بر ميزان استحکام باند برشي

دکتر احمد شيباني نيا

دکتر محمدعلي صغيري

۱۳۹۱/۰۴/۱۴

ارتودنسی

رحيمي ، دکتر هژير

بررسي اثر هيجان بر ميزان آزاد سازي يون هاي فلزي در بزاق بيماران تحت درمان با دستگاه هاي ارتودنسي ثابت

دکتر فريبرز اميني

دکتر محمدعلي همتي

۱۳۹۲/۰۲/۲۴

ارتودنسی

اسدي ، دکتر الميرا

بررسي اثر باند مجدد ادهزيوهاي Self etch روي قدرت باند برشي براکت هاي فلزي ارتودنسي

دکتر بهنام خسرواني فرد

دکتر سعيد نعمتي

۱۳۹۲/۰۲/۳۰

ارتودنسی

شريعتي ، دکتر مهسا

بررسي اثر دستگاه هاي ارتودنسي ثابت بر ميزان يونهاي فلزي مايع شيار لثه

دکتر فريبرز اميني

دکتر محمود قاسمي

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

ارتودنسی

تهراني راد ، دکتر علي

بررسي فتوگرافيک شاخص هاي آنتروپومتريک بافت نرم صورت در يک جمعيت پسران نوجوان ايراني در سال ۱۳۹۲

دکتر بهنام خسرواني فرد

 

۱۳۹۳/۰۳/۰۷

ارتودنسی

فهيمي هنزايي ،دکتر  مهدي

بررسي نقش کشيدن پره مولرهاي دوم بر ارتفاع عمودي صورت

دکتر بهنام خسرواني فرد

مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۳/۰۳/۱۰

ارتودنسی

حاج رضايي ،دکتر ريحانه

بررسي تاثير کامپوزيت هاي حاوي رزين هاي مختلف و نانوفيلر بر استحکام باند برشي و تغيير رنگ اطراف براکت هاي ارتودنسي

دکتر فريبرز اميني

دکتر محمد عطايي

۱۳۹۳/۰۳/۱۰

ارتودنسی

ملايي ، دکتر مبينا

بررسي تاثير دستگاه ثابت ارتودنسي بر تغييرات يون هاي فلزي نيکل و کروم در موي بيماران

دکتر فريبرز اميني

دکتر سيد مرتضي حسيني

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

ارتودنسی

هرندي، دکتر ساغر

بررسي اثر براکت هاي MIM و Conventional بر تغييرات يون هاي فلزي بزاق در بيماران تحت درمان با دستگاه ثابت ارتودنسي

دکتر فريبرز اميني

دکتر سيد مرتضي حسيني

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

ارتودنسی

احمدي ، دکتر نسرين

بررسي تاثير فلورايد تراپي و تاخير در استفاده از مواد رنگزا بر ميزان تغيير رنگ مينا ، پس از باندينگ براکتهاي ارتودنسي

دکترمريم پوستي

دکتر محمد حسن سالاري؛ دکتر نسرين آخوندي

۱۳۹۴/۰۲/۰۸

اندودنتیکس

اماني ، دکتر بنفشه

مقايسه سه مادهPro Root MTA و Bioaggregate و Retroplost بر ميزان چسبندگي سلولهاي فيبروبلاست لثه اي

دکتر نسرين روغني زاده

دکتر مهدي وطن پور

۱۳۹۰/۰۵/۰۴

اندودنتیکس

اثناعشري ، دکتر احسان

مقايسه سه ماده CEM,MTA و Geristore بر ميزان کمي چسبندگي سلولهاي فيبروبلاست لثه اي

دکتر زهره خليلک

دکتر مهدي وطن پور

۱۳۹۰/۰۵/۰۴

اندودنتیکس

کرمي فر، دکترکسري

مقايسه يک نانو فوم جديد با پروفايل فايل کلينر در برداشت دبري از روي دو نوع فايل چرخشي ( در شرايط آزمايشگاهي)

دکتر پيمان مهرورزفر

دکتر محمدعلي صغيري   دکتر بهاره دادرسان فر

۱۳۹۰/۰۵/۰۴

اندودنتیکس

مشاري ، دکتر اميرعباس

بررسي اثر اندازه و تقارب فايل نهايي اپيکال بر ميزان باکتري هاي باقي مانده در کانال هاي خميده

دکتر ناهيد محمدزاده اخلاقي

دکتر ناهيد رحيمي فرد

۱۳۹۱/۰۴/۰۵

اندودنتیکس

محبي ، دکتر پونه

بررسي اثر مقادير مختلف PH بر روي خصوصيات فيزيکي و شيميايي دو ماده ProRoot MTA و Supreme Nano MTA

دکتر هنگامه اخوان

 

۱۳۹۱/۰۴/۰۵

اندودنتیکس

فضل ياب ، دکتر مهتا

مقايسه I Root BP و Pro Root MTA بر واکنش باليني و هيستولوژيک پالپ سالم دندان انسان در تکنيک پالپوتومي پارسيل (In vivo)

دکتر شهرام عظيمي

دکتر دنيا صدري؛ دکتر محمدعلي صغيري

۱۳۹۱/۰۴/۰۵

اندودنتیکس

صالحي ، دکتر فرناز

مقايسه بيان ژل ايزوفرمهاي مختلف استئوپونتين در التهاب برگشت ناپذير علامت دار پالپ دندان انسان

دکتر معصومه ديباج

 

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

اندودنتیکس

خدايي ، دکتر فاطمه

مقايسه اثر هيدروکسيد کلسيم و عصاره چاي سبز بر ميزان مدياتورهاي التهابي 6_IL_1B,IL و TNF_a در شرايط آزمايشگاهي

دکتر بهاره دادرسان فر

دکتر مهدي وطن پور؛ دکتر عيسي صالحي

۱۳۹۲/۰۳/۲۲

اندودنتیکس

شجاعي ، دکترگلناز

مقايسه اثر Ledermix و عصاره چاي سبز بر ميزان مدياتورهاي التهابي به صورت آزمايشگاهي

دکتر ارژنگ فلاحدوست

دکتر مهدي وطن پور؛ دکتر عيسي صالحي

۱۳۹۲/۰۴/۲۲

اندودنتیکس

طورسوادکوهي ، دکتر سهراب

مقايسه اثر MTA  و MTA/TDM بر واکنش باليني و هيستولوژيک پالپ سالم دندان انسان در پالپوتومي پارسيل (مطالعه کارآزمايي باليني )

دکتر پيمان مهرورزفر

دکتر بهنام بهلولي؛ دکتر فاطمه مشهدي عباس

۱۳۹۳/۰۳/۲۴

اندودنتیکس

گل محمدي ، دکتر سميه

مقايسه تاثير عصاره چاي سبز با کلسيم هيدروکسايد و کلرهگزيدين بر بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس در سيستم کانال ريشه (Ex Vivo )

دکتر زهره خليلک

دکتر مهدي وطن پور؛ دکتر آرش محبوبي

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

اندودنتیکس

هنرور، دکتر معين

مقايسه اثر دو سيستم Mtwo و Reciproc بر ميزان بروز درد پس از درمان ريشه در دندانهاي مولر با التهاب برگشت ناپذير بدون علامت ( کارآزمايي باليني)

دکتر هنگامه اخوان

دکتر معصومه ديباج

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

بیماری های دهان و فک و صورت

سمسار اصل ، دکتر يلدا

بررسي رابطه اکتينوماسيت با استوماتيت ناشي از دنچر

دکتر ماندانا خطيبي

دکتر سعيد ذاکر؛ دکتر محمدکريم رحيمي

۱۳۹۱/۰۴/۱۳

بیماری های دهان و فک و صورت

موسويان جهرمي ، دکتر زهرا

بررسي اثر تاريخ مصرف بر سميت سلولي و حلاليت يک نوع کامپوزيت دنداني In vitro

دکتر فرناز حاجي فتاحي

دکتر ابراهيم امين صالحي

۱۳۹۱/۰۴/۱۳

بیماری های دهان و فک و صورت

فرشچي، دکتر فرشته

بررسي رابطه وضعيت آنتي اکسيدانهاي بزاق و سرم با بيماري ليکن پلان دهاني

دکتر آرش عزيزي

 

۱۳۹۲/۰۲/۰۳

بیماری های دهان و فک و صورت

طبرستاني ، دکتر توحيد

بررسي ميزان وضعيت آنتي اکسيدان هاي بزاق و سرم در بيماران مبتلا به اختلالات مفصل گيجگاهي فکي و افراد سالم

دکتر آرش عزيزي

دکتر شيرين لواف

۱۳۹۲/۰۳/۲۹

بیماری های دهان و فک و صورت

طاهري ، دکتر مريم

بررسي اثر عصاره ي کلاله ي گياه زعفران( Crocus Sativuslinn ) و گلنار( Punica granatumlinn ) بر ميکرو ارگانيسم هاي حفره ي دهان در شرايط آزمايشگاهي

دکتر فرناز حاجي فتاحي

دکتر آرش محبوبي؛ مهندس محمد کمالي نژاد

۱۳۹۳/۰۳/۱۱

بیماری های دهان و فک و صورت

بلدي ، دکتر فاطمه

بررسي اثر عصاره ي گياه آلوئورا( Aloe vera)  بر قارچ کانديدا آلبکنس در شرايط آزمايشگاهي

دکتر سيمين لسان

دکتر محمد کمالي نژاد؛ دکتر آرش محبوبي

۱۳۹۳/۰۳/۱۱

بیماری های دهان و فک و صورت

حسين زاده نيک ، دکتر ريما

مقايسه ميزان وضعيت ظرفيت تام آنتي اکسيدانهاي بزاق و سرم در بيماران مبتلا به سرطان دهاني افراد سالم

دکتر آرش عزيزي

دکتر پيمان دبير مقدم

۱۳۹۳/۰۳/۱۷

بیماری های دهان و فک و صورت

معزي قديم ، دکتر ناهيد

مقايسه تاثير تريامسينولون استونايد ۱/۰ درصد در اورابيس با فرمولاسيون حاملهاي نانوليپوزومي آن در مبتلايان به ليکن پلان دهاني

دکتر آرش عزيزي

دکتر ارکيده قرباني دادرس؛ دکتر محمودرضا جعفري

۱۳۹۳/۰۳/۱۸

بیماری های دهان و فک و صورت

اعظمي نژاد ،دکتر سيد محمد مهدي

مقايسه ميزان کورتيزول سرم در بيماران مبتلا به اسکواموس سل کارسينوماي دهان با افراد سالم

دکتر آرش عزيزي

 

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

بیماری های دهان و فک و صورت

اميرزاده ، دکتر زهره

مقايسه ي اثر ضد قارچي دو روش فتوديناميک تراپي بر روي قارچ کانديدا آلبيکانس

دکتر آرش عزيزي

دکتر محمدرهبر؛ دکتر آرش رحيمي

۱۳۹۴/۰۳/۰۶

بیماری های دهان و فک و صورت

خليفه ، دکتر ساره

مقايسه تاثير ليزر کم توان و TENS در درمان بيماران مبتلا به Myofasical Pain Syndrome

دکتر مسعود رضايي

دکتر هومن ابراهيمي؛ دکتر آرش عزيزي

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

بیماری های دهان و فک و صورت

فلک الافلاکي ، دکتر نسيم

مقايسه ميزان کورتيزول بزاق در بيماران مبتلا به سرطان دهان با افراد سالم

دکتر مسعود رضايي

دکتر آرش عزيزي

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

پروتز

عيوضي ضيائي ، دکتر آيدا

بررسي تاثير ضخامت هاي مختلف کور زير کونيا بر مقاومت به شکست رستوريشن هاي تمام سراميک (Invitro)

دکتر عزت اله جلاليان

دکتر آرش زربخش

۱۳۹۱/۱۲/۲۲

پروتز

زماني علويجه ، دکتر ليلا

مقايسه تاثير بارگذاري فوري در اوردنچر فک پايين متکي بر يک ايمپلنت مياني با دو ايمپلنت طرفي بر ميزان رضايت بيماران

دکتر پارسا آتش رزم

دکتر محمدرضا کريمي؛ دکتر حميرا انصاري لاري

۱۳۹۱/۱۲/۱۵

پروتز

جلاليان ، دکتر صدرا

تعيين تاثير مقادير مختلف انحراف لبيالي و ديستو لبيالي ايمپلنت و اتچمنت بر ميزان گير و طول عمر اوردنچرهاي متکي بر ايمپلنت (Invitro)

دکتر حميرا انصاري لاري

دکتر پارسا آتش رزم؛ دکتر سيد مصطفي فاطمي

۱۳۹۲/۰۲/۲۹

پروتز

شفيعي ، دکتر الناز

مقايسه ي اثر چهار نوع ماده رستوريتيو بر ميزان چسبندگي استرپتوکوک موتانس " مطالعه ي In vitro "

دکتر شهباز ناصر مستوفي

دکتر عزت اله جلاليان؛ دکتر محمد رهبر

۱۳۹۲/۱۲/۲۰

پروتز

آقاجاني نرگسي ، دکتر ريحانه

مقايسه اثر Zirconia  و IPS Emress II و Noble Alloy و Base metal Alloy  بر ميزان چسبندگي استرپتوکوک موتانس در شرايط Invitro

دکتر عزت اله جلاليان

دکتر آرش زربخش؛ دکتر محمد رهبر

۱۳۹۲/۱۲/۱۹

پریودنتیکس

غلامعلي پور ، دکتر نويد

مقايسه کلينيکي و هيستولوژي تاثير غشاء پلي تترا فلورواتيلن متراکم با پيوند آزاد لثه بر ميزان حفظ و استخوان سازي ساکت دنداني

دکتر سعيد سادات منصوري

دکتر دنيا صدري

۱۳۹۱/۰۴/۱۷

پریودنتیکس

معير ، دکتر اميررضا

بررسي اثر سطوح Slactive, RBM, Osseospeed, Nanotite, Laser_Lok بر مورفولوژي و چسبندگي سلولهاي عصبي P19

دکتر محمود قاسمي

دکتر مرتضي دليري؛ دکتر محمدعلي صغيري

۱۳۹۱/۰۴/۱۲

پریودنتیکس

راستگو ، دکتر زهرا

مقايسه تاثير بارگذاري فوري در اوردنچر فک پايين متکي بر يک ايمپلنت مياني با دو ايمپلنت طرفي بر ميزان موفقيت درمان

دکتر محمدرضا کريمي

دکتر پارسا آتش رزم

۱۳۹۱/۰۴/۰۷

پریودنتیکس

عسکرپور چاف جيري ، دکتر فريناز

بررسي همبستگي ضخامت بافت سخت و بافت نرم پوشاننده آن در سطح باکال دندانهاي قدامي ماگزيلا در مراجعين به بخش پريو و ايمپلنت واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد در سال ۹۱-۹۲

دکتر نسرين اصفهاني زاده

دکتر مهرداد پنج نوش

۱۳۹۲/۰۴/۰۱

پریودنتیکس

صفار حاج حسيني ، دکتر علي

بررسي تاثير ليزر Er :YAG بر ابدوستي ، زيري سطحي و سازگاري زيستي تيتانيوم SLA

دکتر نادر ايوبيان

دکتر محمدرضا کريمي

۱۳۹۲/۰۴/۰۵

پریودنتیکس

دل آرام نيکو ، دکتر محمدرضا

بررسي تاثير غشاء مشتق از کيتوسان بر ترميم نقائص استخواني در جمجمه ي خرگوش

دکتر محمدرضا کريمي

دکتر فرهود نجفي؛ دکتر فاطمه شاهسواري

۱۳۹۳/۰۱/۳۰

پریودنتیکس

شمس ، دکتر ندا

بررسي تاثير تماس بزاق با سطح ايمپلنت بر مرفولوژي و تمايز سلولهاي استئوبلاست MG63

دکتر محمود قاسمي

دکتر سعيد سادات منصوري

۱۳۹۳/۰۲/۱۳

پریودنتیکس

آقاچري ، دکتر صادق

بررسي تاثير سيليکات کلسيم فسفات ، استئون و Bio-oss بر روي بقاي سلولي  مورفولوژي سلولهاي شبه استئوبلاست 2_In vitro) Saos)

دکتر سعيد سادات منصوري

دکتر نادر ايوبيان

۱۳۹۳/۰۳/۱۹

پریودنتیکس

محمودي ، دکتر پژمان

بررسي تاثير( Biphasic Calcium Phosphate (Osteon II با و بدون PRGF بر استخوان تشکيل شده متعاقب جراحي Maxillary Sinus Augmentation

دکتر محمدرضا کريمي

دکتر سعيد سادات منصوري؛ دکتر جهانفر جهانباني

۱۳۹۳/۰۳/۱۹

پریودنتیکس

اينانلو ، دکتر سيد مهدي

مقايسه کلينيکي و هيستولوژيک Acellular Dermal Matrix با منشا شترمرغ (XADM ) با پيوند آزاد لثه ( FGG ) بر ميزان لثه کراتينيزه سگ

دکتر فرنا سيار

دکتر رويا شريعتمدار احمدي؛ دکتر احمد اصغري؛ دکتر نسرين آخوندي

۱۳۹۴/۰۳/۱۹

پریودنتیکس

ايران پور ، دکتر بابک

بررسي کلينيکي و هيستولوژيک کاربرد بلوک هاي آلوگرافت کورتيکوکنسلوس مينراليزه جهت بازسازي افقي ريج تحليل رفته ي فک بالا

دکتر رويا شريعتمدار احمدي

دکتر فرنا سيار؛ دکتر جهانفر جهانباني؛ دکتر نسرين آخوندي

۱۳۹۴/۰۳/۲۷

ترمیمی

مروج صالحي ،دکتر الهام

بررسي اثر زمانهاي مختلف سند بلاستينگ بر استحکام باند کامپوزيت به پرسلن فلدسپاتيگ (In vitro)

دکتر ابراهيم امين صالحي

دکتر هاله حشمت

۱۳۹۱/۰۳/۰۹

ترمیمی

اينانلو، دکتر سيد حسين

مقايسه اثر سمان گلاس آينومر خلفي جديد EQuia ) گلاس آينومر رزين مديفايد رزين کامپوزيت و آمالگام بر باکتري هاي استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

دکتر سپيده بانوا

 

۱۳۹۱/۰۴/۱۹

ترمیمی

شکوه نيا ، دکتر محمدهاني

مقايسه تاثير کامپوزيت هاي مختلف بر ميزان استحکام باند Microshear در تعمير کامپوزيت

دکتر مهيار شهبازي مقدم

دکتر امير قاسمي

۱۳۹۱/۰۴/۱۹

ترمیمی

ميرهاشمي روته ، دکتر مريم

بررسي اثر ماست پروبيوتيک بر فاکتورهاي ايجاد کننده پوسيدگي در بيماران ارتودنسي (In vivo)

دکتر مريم حوري زاد

دکتر رامين راه پيما؛ دکتر ميترا صالحي

۱۳۹۱/۰۴/۱۹

ترمیمی

امامي ارجمند ، دکتر منصوره

بررسي اثر Accelerated Artificial Aging بر ثبات رنگ سه نوع رزين کامپوزيت (InVitro)

دکتر هاله حشمت

دکتر مريم حوري زاد

۱۳۹۲/۰۲/۱۰

ترمیمی

زوارئيان ، دکتر سميه

بررسي اثر هيدروژن پراکسايد ۳۷.۵% بر خشونت سطحي کامپوزيت سيل شده و سيل نشده توسط AFM

دکتر فرناز مهدي سير

دکتر نگين نصوحي

۱۳۹۲/۰۳/۱۲

ترمیمی

خورگامي ، دکترخورشيد

مقايسه تاثير چهار نوع کامپوزيت بر استحکام باند Repair و خشونت سطحي بعد از سند بلاست (Invitro)

دکتر مراد صدقياني

 

۱۳۹۳/۰۲/۲۸

ترمیمی

صديقي ، دکتر مهزاد

مقايسه تاثير سمانهاي رزيني سلف ادهزيو و سمانهاي رزيني با سيستم باندينگ سلف اچ بر ميزان گير فايبر پست Invitro) DT Light)

دکتر سعيد نعمتي انارکي

دکتر مريم حوريزاد گنجکار

۱۳۹۳/۰۳/۰۴

ترمیمی

آرين ، دکتر نازنين

مقايسه تاثير سه تکنيک ترميم مستقيم بر ميزان مقاومت به شکست دندان هاي پره مولر فک بالاي درمان ريشه شده

دکتر هاله کاظمي يزدي

دکتر مهيار شهبازي مقدم

۱۳۹۳/۰۳/۱۹

ترمیمی

قرباني ، دکتر ماهور

بررسي اثر روش هاي مختلف آماده سازي سطحي زيرکونيا و نوع باندينگ بر استحکام باند برشي کامپوزيت

دکتر ابراهيم امين صالحي

دکتر هاله حشمت؛ مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

ترمیمی

منصوري، دکتر منا

بررسي اثر روشهاي مختلف آماده سازي سطحي و نوع کامپوزيت بر استحکام باند ميکروتنسايل کامپوزيت قديم به جديد

دکتر نگين نصوحي

دکتر هاله کاظمي يزدي؛ دکتر مراد صدقياني

۱۳۹۴/۰۳/۰۴

جراحی

هژبر، دکتر حامد

بررسي تاثير تزريق زيرمخاطي دگزامتازون بر ادم متعاقب Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy

دکتر افشين حراجي

 

۱۳۹۲/۰۴/۲۳

جراحی

کاوندي ، دکتر فرشيد

بررسي تاثير Corticocancelous block Allograft در تصحيح Enophthalmos

دکتر سيد مهدي جعفري

دکتر فرزين سرکارات؛ دکتر ابوالفضل رحيمي

۱۳۹۲/۰۴/۲۳

جراحی

افسر، دکتر ندا

بررسي تاثير Alar Release بر تغييرات عرض اينتر آلار در عمل جراحي استئوتومي لفورت ۱

دکتر بهنام بهلولي

 

۱۳۹۲/۰۴/۰۴

جراحی

صالحي ، دکتر مجتبي

بررسي تاثير اتوگرافت عصبي با تيوب هدايت کننده پر شده با ژل کلاژن و داروي سيتي کولين بر ترميم عصب قطع شده سياتيک موش

دکتر علي حسني

دکتر جلال زرين قلم

۱۳۹۲/۰۴/۰۲

جراحی

سهرابي ، دکتر مريم

بررسي تاثير پيوند سلولهاي بنيادين مشتق از چربي در ترميم نقايص استخواني محدود منديبل

دکتر علي حسني

مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۲/۰۴/۰۲

جراحی

ملک پور، دکتر زهرا

تاثير تزريق چربي توام با PRP  بر ميزان چين و چروک صورت و رضايتمندي بيماران

دکتر فرزين سرکارات

مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۳/۰۲/۳۰

جراحی

محاسني اقدم ، دکتر حميدرضا

بررسي نقش استفاده از CBCT تهيه شده از موقعيت کانال عصب دنداني _ تحتاني بر اختلال فانکشن عصب در جراحي Bilateral Sagittal Splitt Ramus Osteotomy

دکتر علي حسني

دکتر کمال قرني زاده ، مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۳/۰۳/۱۳

جراحی

محمدي ، دکتر عليرضا

مقايسه تاثير دو روش دسترسي داخل دهاني و ستيبولار و موکوپريوستال بر ميزان حجم چربي بدست آمده ار توده چربي گونه و موقعيت مجاورات آناتوميک در جسد تازه انساني

دکتر سيد مهدي جعفري

دکتر علي حسني؛ دکتر حميدرضا دانش پرور

۱۳۹۳/۰۳/۱۳

جراحی

کحالي ، دکتر روزبه

بررسي ميزان تاثير استفاده از Alar Contour Graft در تقويت پره هاي بيني و ضريب کفايت راه هوايي خارجي

دکتر بهنام بهلولي

دکتر امين يمني

۱۳۹۴/۰۲/۲۱

جراحی

توتونچيان ، دکتر عليرضا

مقايسه تاثير تزريق ماده بيحسي بصورت Local و Regional  بر ميزان بروز رفلکس تريژمينوکاردياک در اعمال راينوپلاستي

دکتر محمدرضا سليمانپور

دکتر بهنام بهلولي؛ دکتر فرزين سرکارات

۱۳۹۴/۰۳/۰۵

رادیولوژی

محمدي ، دکتر سحر

بررسي دقت تشخيصي نرم افزار سود و کالر راديوگرافي ديجيتال PSP در ارزيابي شکستگي افقي ريشه در دندانهاي تک ريشه (In Vitro)

دکتر ساندرا مهرعلي زاده

دکتر احمدرضا طلايي پور

۱۳۹۰/۱۲/۲۳

رادیولوژی

ميرزايي ، دکتر مريم

مقايسه تاثير راديوگرافي لترال سفالومتري Conventional و Digital بر ميزان دوز جذبي ارگانهاي هدف

دکتر احمدرضا طلائي پور

دکتر شيرين سخدري؛ مهندس منصور جعفري زاده

۱۳۹۱/۰۴/۱۳

رادیولوژی

پژوتن ، دکتر مريم

مقايسه قدرت Cone Beam CT با وکسل سايزهاي مختلف و راديوگرافي ديجيتال داخل دهاني در تشخيص ضايعات استخواني پري اپيکال( ex vivo)

دکتر شيرين سخدري

دکتر احمدرضا طلايي پور؛ دکتر مازيار طلايي پور

۱۳۹۲/۰۲/۳۱

رادیولوژی

افقهي ، دکتر مهسا

بررسي اثرات تغييرات شيب پلن آکريال بر دقت اندازه گيريهاي خطي در تصاوير بازسازي شده منديبل CBCT

دکتر احمدرضا طلائي پور

دکتر علي کاووسي

۱۳۹۲/۰۱/۲۰

رادیولوژی

يزدان پناه ، دکتر سمانه

مقايسه تاثير تصوير برداري CBCT ، راديوگرافي هاي لترال سفالومتري ، سفالومتري خلفي _ قدامي و پانوراميک ديجيتال بر ميزان دوز جذبي ارگان هاي هدف

دکتر احمدرضا طلائي پور

دکتر فريدون ميانجي؛ دکتر لادن حافظي

۱۳۹۳/۰۲/۱۰

رادیولوژی

نوئين ، دکتر سها

بررسي تاثير تغيير موقعيت سر بر اندازه گيري هاي خطي سفالومتريک در اسکنهاي CBCT  و سفالومتري کانونشنال( In vitro)

دکتر شيرين سخدري

دکتر احمدرضا طلائي پور؛ دکتر مريم پوستي

۱۳۹۳/۰۲/۰۲

رادیولوژی

عدالت ، دکتر مريم

مقايسه قدرت تصاوير Cone Beam CT  و راديوگرافي ديجيتال داخل دهاني در تشخيص تحليلي داخلي ريشه( In vitro)

دکتر مريم عدالت

دکتر احمدرضا طلايي پور ، دکتر پيمان مهرورزفر

۱۳۹۳/۰۳/۲۱

رادیولوژی

نيکتاش ، دکتر انوشه

بررسي تاثير تغيير ابعاد FOV در دستگاههاي مختلف CBCT بر ميزان کنتراست به نويز تصوير( In vitro)

دکتر ساندرا مهرعلي زاده

دکتر احمدرضا طلايي پور

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

رادیولوژی

عباسي وردوق، دکتر مريم

مقايسه تاثير راديوگرافي پانوراميک Conventional و Digital بر دوز جذبي ارگانهاي هدفي

دکتر احمدرضا طلائي پور

دکتر شيرين سخدري؛ مهندس ناصر ولايي؛ مهندس منصور جعفري زاده

۱۳۹۱/۰۴/۰۴

کودکان

مختاري خويي ، دکتر سعيده

برآورد عرض مزيوديستالي دندان هاي پرمولر و کانين دائمي بر اساس عرض مزيوديستالي دندان مولر اول شيري فک بالا ، در کودکان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و شهيد بهشتي در سال هاي ۸۷، ۸۶، ۸۵ و کارآيي آن

دکتر نسيم شفيع زاده

دکتر بهنام خسرواني فرد؛ دکتر محمدجواد خرازي فرد

۱۳۹۱/۰۴/۰۵

کودکان

رضواني ، دکتر ياسمن

مقايسه تاثير ميدازولام و ليدوکائين اينترانازال  با يا بدون آرام بخشي استنشاقي(N2O ) بر رفتار کودکان تحت درمانهاي دندانپزشکي

دکتر ناهيد عسکري زاده

دکتر فرشته دهقان منشادي؛ دکتر محمد ميراسکندري؛ دکتر محمدجواد خرازي

۱۳۹۱/۰۴/۰۷

کودکان

ضرابيان ، دکتر تارا

بررسي تاثير دهانشويه چاي بر رميزاليزاسيون ضايعات اوليه پوسيدگي( Invitro)

دکتر کتايون اصفهاني زاده

دکتر سپيده بانوا؛ مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۱/۰۴/۱۱

کودکان

صدرا، دکتر ايلناز

مقايسه تاثير خمير MI Paste Plus با Remin Pro بر رمينراليزاسيون ضايعات اوليه پوسيدگي (In vitro)

دکتر پيوند معيني

دکتر سپيده بانوا

۱۳۹۲/۰۳/۲۵

کودکان

افشاريان زاده ، دکتر مريم

مقايسه تاثير موفقيت تکنيک انفيلتراسيون توسط آرتيکايين با تکنيک بلاک عصب آلوئولار تحتاني توسط ليدوکائين در بي حسي مولرهاي دوم شيري منديبل

دکتر علي رشيديان

 

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

کودکان

رضواني ، دکتر شهرزاد

بررسي تاثير کامپوزيت هاي Law shrinkage  بر ميزان ريز نشت حفره هاي کلاس V کانين هاي شيري (In vitro)

دکتر عاطفه پاکدل

دکتر هاله حشمت؛ دکتر محمدجواد خرازي فرد

۱۳۹۳/۰۳/۲۰

کودکان

آذرشب ، دکتر مرجان

بررسي دو نوع ماده فيشور سيلنت رزيني و گلاس آينومري از نظر ميزان موفقيت کلينيکي

دکتر نسيم شفيع زاده

دکتر غلامحسين رمضاني

۱۳۹۳/۰۳/۲۰

کودکان

لوح ، دکتر شقايق

بررسي تاثير داروهاي حاوي سوکروز کودکان بر ميزان ريزسختي ميناي دندان هاي شيري ( Ex_Vivo)

دکتر علي رشيديان

دکتر آرش محبوبي؛ دکتر هاله حشمت

۱۳۹۳/۰۳/۲۰

کودکان

تفرجي ، دکتر رها

بررسي تاثير کاربرد موضعي ژل APF بر ميزان خشونت سطحي مواد مورد استفاده جهت فيشورسيلنت تراپي (In vitro)

دکتر علي رشيديان

دکتر محمدجواد خرازي

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

کودکان

جمشيدي شهميرزادي ، دکتر ندا

بررسي اثر دونوع گلاس آينومر ترميمي با يک کامپوزيت همراه با G_Bond و Clearfil Liner Bond F بر ريزنشت در دندانهاي شيري

دکتر کتايون اصفهاني زاده

دکتر هاله حشمت؛ دکتر محمدجواد خرازي فرد

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

کودکان

زاهدي راد، دکتر سارا

مقايسه تاثير وارنيش سديم فلورايد آريادنت با Sultan بر ميزان جذب فلورايد ميناي دندان شيري و دائمي( Invitro)

دکتر عاطفه پاکدل

دکتر هاله حشمت؛ مهندس ناصر ولايي

۱۳۹۴/۰۳/۲۵