English  

  • خانه
  • معاونت ها
  • آموزشی
  • قابل توجه دانشجويان ترمهاي 7و8و9 (برنامه كلينيك و پري كلينيك ها در تابستان 95 به شر ذيل مي باشد)

قابل توجه دانشجويان ترم 7فعلي ( تغییر برنامه پري كلينيك مباني پارسيل در تابستان 95 )

قابل توجه دانشجويان ترم 7فعلي
پري كلينيك مباني پارسيل در تابستان 95 بر طبق درخواست دانشجويان به شرح ذيل مي باشد:
از تاريخ 95/4/29 الي 95/5/13 روزهاي يكشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه در پري كلينيك هاي شماره 3 و پري كلينيك اندو واقع در حياط دانشكده