English  

وام دانشجویی بانک ملی

دانشجویان متقاضی دریافت وام ده میلیونی بانک ملی ، به امور دانشجویی مراجعه نمایند. به دلیل محدود بودن تعداد، اولویت با کسانی است که حداکثر تا تاریخ 94/11/18  به امور دانشجویی مراجعه نموده و مدارک خود را نکمیل کرده اند.